podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Włochy - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Włochy - wiza, ambasady, przepisy

Rzym     
wlochy
Włochy - podróże do WłochWłochy - mapa krajuWłochy - spis artykułów i galeriiWłochy - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeWłochy - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaWłochy - szczepienia, zdrowie, poradyWłochy - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROWłochy - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOWłochy - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Informacje dla kierowców
Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Włoch na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy oraz polskiego świadectwa kwalifikacji (kierowcy zawodowi). Przy stałym pobycie przekraczającym okres 1 roku nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy na włoskie. Osoby posiadające polskie prawa jazdy mogą jednak na własne życzenie dokonać wymiany dokumentu na włoski. Wymiana taka nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egza­mi­nów. Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę, a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2009 r. przepisy zaostrzyły sankcje za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu przepisy przewidują różne sankcje od grzywny do aresztu, a nawet konfiskaty samochodu. Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, które je wystawiło.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń. Autostrady są płatne.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy. Jednakże zgodnie z przepisami unijnymi obowiązującymi od dnia 15 czerwca 2007 r. podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.).

Przywóz zwierząt domowych. Od 1 października 2004 r. zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymo­giem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przed­stawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektro­nicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice wete­ryna­ryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Identyczne zasady obowiązują w pod­różach z psami i kotami do sąsiednich państw nie nale­żących do UE, ale mających te same standardy ochrony przed wścieklizną, tzn. do Watykanu i San Marino.
Bezpieczeństwo
Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże (dokumenty, pieniądze) oraz włamania i kradzieże samochodów. Z uwagi na przypadki nielegalnego i oszukańczego pośrednictwa pracy, zaleca się wzmożoną ostrożność wobec ogłoszeń dotyczących ofert pracy we Włoszech.
Przydatne informacje
• W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 113), karabinierów (tel. 112), straż pożarną (tel.115). Wprowadzany jest także uniwersalny numer pomocy – tel. 112, pod który będzie można dzwonić w każdej sprawie. Połączenia są bezpłatne.

• Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komi­sariacie policji lub karabinierów. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpie­cze­nio­we­go. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub inne­go doku­mentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skon­tak­tować się z polską placówką.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Rzymie
Via P.P. Rubens 20, Monti Parioli
00197 Roma, Italia
tel.: (00-39 06) 362 04 200
fax: (00-39 06) 321 78 95
e-mail: polish.embassy@agora.stm.it
www.rzym.polemb.net

Wydział Konsularny
Via di San Valentino 12/14
00197 Roma, Italia
tel.: (00-39 06) 362 04 300
fax: (00-39 06) 362 04 321
e-mail: konsul@infopolonia.it
www.consolatopolacco.it

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli 56, 20145 Milano, Italia
tel.: (0-039 02) 480 189 78, 480 190 84, 480 193 12
fax: (0-039 02) 480 203 45
e-mail: milanokg@iol.it
www.mediolankg.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Genui
Konsul honorowy Giuseppe Taro (języki: włoski, angielski, francuski, hiszpański)
Piazza Tommaseo 4/5, 16129 Genova, Italia
tel.: (00-39 010) 310 62 75
fax: (00-39 010) 366 489
e-mail: conpoloniage@gmail.com

Konsulat Honorowy RP w Bolonii
Konsul honorowy Corrado Salustro (język włoski)
Via S. Stefano 63, 40100 Bologna, Italia
tel.: (0-039 051) 228 909
fax: (0-039 051) 227 238
e-mail: consolatopolacco@libero.it

Konsulat Honorowy RP w Padwie
Konsul honorowy Ugo Zovatto (języki: włoski, niemiecki)
Via Temanza 1/A scala A/26, 35134 Padova, Italia
Telefon/fax: (00-39 049) 613 358
e-mail: info@consolatodipolonia.it
www.consolatodipolonia.it

Konsulat Honorowy RP w Bari
Konsul honorowy Domenico Centrone (język włoski)
via Edmondo Caccuri 7, 70124 Bari, Italia
tel.: (00-39 080) 561 67 86, 496 43 09
fax: (00-39 080) 490 83 50
e-mail: consolato_polacco@libero.it, domenicocentrone@libero.it

Konsulat Honorowy RP w Neapolu
Konsul honorowy Aniello Tuorto (język włoski)
Via Duomo 214, 80138 Napoli, Italia
tel.: (00-39 081) 060 53 46
fax: (00-39 081) 214 30 51
e-mail: info@consolatopolonia.it
www.consolatopolonia.it

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Włoskiej
pl. Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
tel.: (0-22) 826 34 71
fax: (0-22) 827 85 07
e-mail: ambasciata@italianembassy.pl
www.italianembassy.pl

Wydział Konsularny
pl. Dąbrowskiego 1, 00-055 Warszawa
tel.: (0-22) 826 53 08, 826 53 02 (dział wizowy)
fax: (0-22) 827 89 42
e-mail: consolare.varsavia@esteri.it